Bezwaar tegen bestemmingsplan

Hulp nodig?
  Advies op Maat

  Duidelijk en Transparant

  Vaste Tarieven

  Het komt regelmatig voor dat de gemeente een bestemmingsplan wijzigt, bijvoorbeeld om een bouwproject mogelijk te maken. Omwonenden, bedrijven en particulieren zijn hier niet altijd voorstanders van. Tijdig en adequaat handelen is dan essentieel, aangezien de wijziging van een bestemmingsplan een vaste procedure kent waaraan fatale termijnen zijn verbonden. Na het verstrijken van deze termijnen is het vaak niet meer mogelijk om een nieuw bestemmingsplan aan te vechten. Onze advocaten kennen de procedures en vertellen je exact waar je staat. Neem bij vragen vrijblijvend contact op, we denken graag met je mee.

  Beroep of Bezwaar bestemmingsplan

  Inspraakreactie indienen

  Bij grote wijziging van bestemmingsplannen publiceert de gemeente vóór terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan doorgaans een voorontwerp bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder op het plan reageren. Nadat de inspraak- en overlegreacties zijn beantwoord en eventuele aanpassingen in het plan zijn verwerkt, besluit het college het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

  Indienen zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan

  Na de voorontwerpfase gaat de gemeente over tot het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Hierop kunnen belanghebbenden reageren door binnen zes weken een zienswijze in te dienen. Het tijdig indienen van de zienswijze en het naar voren brengen van de juiste juridische argumenten is essentieel. Dit doen wij veelvuldig voor onze cliënten, vaak met als doel ongewenste wijzigingen te weren uit het definitieve bestemmingsplan.

  Planschade: financiële schade door wijzigen bestemmingsplan

  Het gebeurt regelmatig dat particulieren of bedrijven schade lijden door de wijziging van een bestemmingsplan. In dat geval is het zinvol om samen met een advocaat te bekijken of er mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan te wijzigen. Als dat niet meer kan, is het mogelijk om een planschadevergoeding aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je je bedrijf door het gewijzigde bestemmingsplan niet meer kunt uitbreiden of het gewijzigde bestemmingplan zorgt voor een waardedaling van je pand.

  Bij geschillen over het wijzigen van bestemmingsplannen is het raadzaam om in een vroeg stadium te overleggen met een gespecialiseerd advocaat. Als label van één van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam staat Wieringa Orange voor kwaliteit en snelheid. Onze advocaten kennen de wet- en regelgeving als geen ander en zijn op de hoogte van de meest recente uitspraken en ontwikkelingen. Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

  Wieringa Orange

  Wieringa Orange

  Label van Wieringa Advocaten

  Een van de oudste advocatenkantoren van Amsterdam.

  info@wieringa-orange.nl
  +31 (0)20 624 6811